فارسى
Contact Info
 
Phone: (+98 21) 88201430 .ext. 453
Fax:
Secretariat Address: Faculty of Civil Engineering of K. N. Toosi University of Technology, Mirdamad Intersection, Valiasr Ave, Tehran, Iran
Email address: icomsea@yahoo.com
PostalCode: 19967 15433
View News details
برگزاري جلسات هفتم، هشتم و نهم هيات مديره انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران در آبان ماه

در ادامه روند برگزاري جلسات هيات مديره انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران، سه جلسه هفتم، هشتم و نهم به ترتيب در روزهاي چهارم، يازدهم و بيست و هفتم آبان ماه 1392 با حضور اعضاء هيات مديره انجمن و ناظرين، در محل دفتر معاونت توسعه و تجهيز سازمان بنادر و دريانوردي تشكيل گرديد.

به گزارش دبيرخانه انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران، در اين جلسات بر اساس نيازهايي انجمن و نيز مطالعه انجام گرفته، شرح وظايف گروه هاي تخصصي انجمن مصوب و تشكيل دو كميته عمومي جديد با عناوين كميته مالي و كميته اجرايي در دستور كار انجمن قرار گرفت. تصويب و امضاي سند راهبردي ده ساله انجمن و نيز برنامه عملياتي شش ماهه انجمن از ديگر اقدامات مهم انجام شده در اين جلسات بود.

در پايان مقرر گرديد جلسه بعدي هيات مديره در تاريخ 11/9/92 تشكيل گردد.

 

Published Date: 1392/09/18 - 9:44
Information