انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران

اعضاء هیات مدیره و بازرسین  – 1392

دکتر بابک بنی جمالی
دکتر بابک بنی جمالی
مهندسی مشاور دریابندر
دكتر محسن سلطانپور
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
دكتر مجيد جندقي علايي
مهندسين مشاور پويا طرح پارس
مهندس علیرضا کبریایی
مهندس علیرضا کبریایی
سازمان بنادر و دریانوردی
مهندس محمدرضا الهيار
سازمان بنادر و دريانوردي
دكتر مهدي شفيعي فر
دانشگاه تربيت مدرس
دکتر حمیدرضا آبایی
سازمان بنادر و دریانوردی
پیمایش به بالا