انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران

اسامي اعضاي دانشجويي

اسامي اعضاي دانشجويي انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران كه ثبت نام آنها مورد تأييد قرار گرفته است:

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

مریم

مساح فرد

2

علی

زینبی

3

میثم

بالی

4

عبدالرحیم

الله دادی

5

رویا

موسی زاده

6

ابراهیم

جعفری

7

محمد

پیرحیاتی

8

عمار

قنادي مراغه

9

فرزاد

کارخانی

10

امیر محمد

خاکپور

11

امیر

جباری خامنه

12

عليرضا

ايرانپور

13سهیلعطایی حسن كياده
14بهزادمعین
15کیواناسماعیل پورلنگرودی
16احمدحداد
17حبيب اللهيزدان پرست
18علينوري شوركايي
19حميدرضايي اردكاني
20زهره ساداتحقايقي
21عليرضامحمدي
22وحيدكماسي
23عليضيايي نژاد
پیمایش به بالا